COVID-19 Health & Safety Updates from S.U.C.C.E.S.S.
Loading Events
 • This event has passed.
Return to Events

How to Talk to Your Kids about Race and Racism / Paano Makipag-usap sa Iyong Mga Anak tungkol sa Lahi at Rasismo (Tagalog Interpretation)

August 18, 2021

For many families, talking to their kids about race and racism can be difficult. How do I start this conversation? Are they too young for this topic? Should I wait until they are older? What is appropriate for me to say? Will I scare them by talking about this? These are just some of the questions that might discourage families from bringing up this topic with their kids.

Para sa maraming pamilya, ang pakikipag-usap sa kanilang mga anak tungkol sa lahi at rasismo ay maaaring mahirap. Paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito? Masyado ba silang bata para sa paksang ito? Dapat ba akong mag-antay hanggang sa tumanda na sila? Ano ang nararapat na sabihin ko? Tatakutin ko ba sila sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol dito? Ilan lamang ito sa mga katanungan na maaaring magpahina ng loob sa mga pamilya na dalhin ang paksang ito sa kanilang mga anak.

 

Starting these important conversations are one of the first steps to raising anti-racist kids and it is never too early.

Ang pagsisimula ng mahalagang pag-uusap na ito ay isa sa mga unang hakbang upang mapalaki ang mga batang kontra-rasista at hindi ito masyadong maaga.

 

Join our webinar to better understand different forms of racism, how kids learn about race and racism, and how families can start talking to them about it in a safe, inclusive, and supportive way.

Sumali sa aming webinar upang mas maunawaan ang iba’t ibang mga uri ng rasismo, kung paano natututo ang mga bata tungkol sa lahi at rasismo, at kung paano maaaring simulan ng mga pamilya na makipag-usap sa kanila tungkol dito sa isang ligtas, napapaloob, at suportadong paraan.

 

This session will be facilitated by Angela Ma Brown, an anti-racist educator specializing in the areas of anti-racism, anti-oppression, social justice, equity, diversity, and inclusion.

Ang sesyon na ito ay mapapadali ni Angela Ma Brown, isang kontra-rasistang tagapagturo na nagdalubhasa sa mga larangan ng kontra-rasismo, kontra-pang-aapi, hustisya sa lipunan, pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba, at pagsasama.

 

All webinars will be delivered in English using Zoom and interpretation will be offered in different languages.

Ang webinar na ito maihahatid sa Ingles gamit ang Zoom at ang interpretasyon ay inaalok sa iba’t ibang wika.

Register Here Magrehistro Dito

You can also register by emailing [email protected].

Maari ka ring mag-email sa [email protected] upang magparehistro.

Details

 • Date

  August 18, 2021

 • Time

  6:00 pm - 8:00 pm

 • Language

  English

 • Service

  Community Engagement, Family

Organizer

 • S.U.C.C.E.S.S.

Venue

 • Zoom