COVID-19 Health & Safety Updates from S.U.C.C.E.S.S.
Loading Events
 • This event has passed.
Return to Events

How to start saving for RRSP and TFSA – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾT KIỆM VỚI RRSP VÀ TFSA (Vietnamese)

December 10, 2021

Content:

 • The benefits of creating RRSPs and TFSAs
 • How to choose the right account
 • The different kinds of RRSPs and TFSAs
 • Update about mortgage financing solutions

Location: Online Workshop via Zoom; the invitation link will be emailed to you after registration.

Speaker: Adrian Siy, Banking Advisor

*Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers.

Registration - Đăng ký

Nội dung:

 • Lợi ích khi sử dụng RRSP và TFSA
 • Làm thế nào để chọn tài khoản phù hợp
 • Các loại tài khoản RRSP và TFSA khác nhau
 • Cập nhật về các gói tài chính vay mua nhà

Địa điểm: Hội thảo trực tuyến qua Zoom; liên kết lời mời sẽ được gửi qua email cho bạn sau khi đăng ký.

Diễn giả: Adrian Siy, Chuyên viên Tư vấn Ngân hàng

*Ưu tiên dành cho Thường trú nhân, Người Tỵ nạn, Người Được bảo vệ, và Người Chăm sóc tại gia.

Details

 • Date

  December 10, 2021

 • Time

  7:00 pm - 9:00 pm

 • Language

  Vietnamese

 • Service

  Settlement

 • Website

  View Event Website

Organizer

 • Immigrant Settlement and Integration Program

 • Vincent Nguyen

  236-880-3250

  vincent.nguyen@success.bc.ca

Venue

 • Webinar

  Webinar, Online